Ανώνυμες εταιρείες (ν. 45482018) 2022

Ανώνυμες εταιρείες (ν. 45482018) 2022


Συλλογικό έργο
Astbooks | Σεπτέμβριος 2022 | 1330 σελ.
Χωρίς αξιολόγηση

 
 
Προσθήκη στο Καλάθι
Επισκόπηση Βιβλίου
Η νέα εμπλουτισμένη έκδοση με τίτλο «Ανώνυμες Εταιρείες (ν. 45482018)» που επιμελήθηκε η συγγραφική ομάδα της Astbooks, περιλαμβάνει τα κάτωθι: • Τελική διάταξη του κάθε άρθρου, όπως ισχύει μέχρι την έκδοση του βιβλίου • Πίνακας κωδικοποίησης με όλες τις μεταβολές -όπου έχουν συντελεστεί- με ημερολογιακή σειρά (Κωδικοποίηση με ν. 49162022) • Αντιστοίχιση με τις προϊσχύουσες διατάξεις του κ.ν. 21901920 • Σχετικές διατάξεις άλλων νόμων που σχετίζονται με το εκάστοτε άρθρο. • Κατ’ άρθρο ανάλυση με ερμηνεία των διατάξεων, περιλαμβάνοντας φορολογική ήκαι λογιστική αντιμετώπιση καθώς και εταιρικές διαδικασίες. • Παραρτήματα όπου περιέχονται: • Καταργούμενες διατάξεις άρθρων του ν. 21901920 • Μη καταργούμενες διατάξεις των άρθρων 64 – 89 του ν. 21901920 • Καταργούμενες διατάξεις του Ν. 31562003 • Καταργούμενες διατάξεις του Α.Ν. 1481967 • Καταργούμενες διατάξεις του Ν. 8761979 • Υποδείγματα πρακτικών (αύξησημείωση μετοχικού κεφαλαίου, έγκριση χρηματοοοικονομικών καταστάσεων, έκθεση διαχείρισης, μεταφορά έδρας, πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου, άσκηση δικαιώματος προτίμησης κ.ά) • Πρακτικά ζητήματα με τη μορφή ερωταπαντήσεων (διάθεση κερδών, εκαθθάριση, ασφάλιση μελών δ.σ., κ. ά.) • Παραδείγματα μετασχηματισμών Όσον αφορά τη θεματολογία του βιβλίου ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: Εταιρικά ζητήματα: Περιγράφονται λεπτομερώς οι διαδικασίες: • ίδρυσης μέσω της Υπηρεσίας μία Στάσης (ΥΜΣ) • δημοσιότητας και εγγραφής στο ΓΕΜΗ • λήψης αποφάσεων από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. • έγκρισης χρηματοοοικονομικών καταστάσεων • λύσης – εκκαθάρισης – διαγραφής – αναβίωσης εταιρείας Λογιστικά ζητήματα (Ε.Λ.Π.): • Ένταξη σε μέγεθος οντότητας • Αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων • Υποδείγματα ισολογισμών, καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης, μεταβολών καθαρής θέσης, χρηματοροών, προσάρτημα • Τρόπος σύνταξης μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (έκθεση διαχείρισης, δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις) • Λογιστικός χειρισμός (τακτικού αποθεματικού, διάθεσης κερδών, αμοιβών μελών ΔΣ, ομολογιακού δανείου, δικαίωμα προαίρεσης, κάλυψη - αύξηση – μείωση - απόσβεση κεφαλαίου, εισφορές σε είδος, διαφορές απογραφής) Φορολογικά ζητήματα (Κ.Φ.Ε.): • Αφορολόγητα αποθεματικά (διανομή, κεφαλαιοποίηση) • Μείωση – Απόσβεση κεφαλαίου • Τόκοι (προνομιούχων μετοχών, ομολόγων) • Υπεραξία μεταβίβασης εταιρικών ομολόγων και μετοχών • Αμοιβές μελών Δ.Σ. • Παρακράτηση φόρου μερίσματος • Διανομή κερδών • Εκκαθάριση
ISBN
9786182090244
Πρώτη Έκδοση
Σεπτέμβριος 2022
Δέσιμο
Μαλακό
Διαστάσεις
24x16
Συντελεστές Βιβλίου
Συλλογικό έργο (συγγραφέας)
Κατηγορία
Κριτικές Μελών
Γράψτε μια νέα κριτική...
© 2022 PROSPERUS Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  ^